Bezwaar indienen tegen een voornemen tot weigering, schorsing of intrekking van mijn erkenning als mammografische eenheid

Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan de erkenning van een mammografisch eenheid weigeren of zelfs volledig intrekken als die niet (meer) voldoet aan de erkenningsnormen. De mammografische eenheid kan hiertegen een bezwaar indienen.

Bezwaar indienen

Om een bezwaar tegen een voornemen tot weigering of intrekking van erkenning in te dienen stuurt u binnen de 30 dagen na ontvangst van het voornemen tot weigering of intrekking van de erkenning een gemotiveerd bezwaarschrift via een aangetekende brief gericht aan de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Behandeling van uw bezwaar

  • Het Agentschap Zorg en Gezondheid maakt uw dossier binnen de 15 dagen over aan de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (kandidaat)pleegzorgouders (Adviescommissie).
  • De Adviescommissie brengt binnen de twee maanden een gemotiveerd advies uit.
  • U ontvangt de beslissing binnen de 15 dagen nadat de Adviescommissie zijn advies heeft overgemaakt.
  • Binnen een maand nadat het advies is overgemaakt wordt de gemotiveerde beslissing om een erkenning te verlenen, te weigeren of in te trekken per aangetekende brief overgemaakt.